~foura/midifs

midi as a 9p filesystem
~foura/midifs

New git repository added

16 days ago

#midifs

midi as a filesystem. highly wip.

#todo:

  • actual filesystem interface :P
  • manpage