~goorzhel/pomodoro

Pomodoro timer in ~200 lines of Bash.

5a76307 1.1.0

4 months ago

5a76307 1.1.0

4 months ago

5a76307 1.1.0

4 months ago
~goorzhel/pomodoro

New git repository added

2 years ago