~ninjin/nix

Meta project for everything related to Nix

~ninjin/nixpkgs git

Development fork

~ninjin/julia-nix git

Julia with patches for Nix support