~tuanhtrng

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người Việt thích lập trình để giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật

openTTTL

Dự án hệ điều hành tương tự UNIX

Activity

23dc04a float is clang implemented

14 hours ago via openTTTL

d6dbe4f broken float.h

16 hours ago via openTTTL

b1bbd56 simple dlmalloc

2 days ago via openTTTL

c525f9f header

3 days ago via openTTTL

ad92ec0 first release

17 days ago via openTTTL

fc49f16 deploy CI

17 days ago via openTTTL

a4d59e5 simple wfi loop

17 days ago via openTTTL

1cfb2ef thay đổi nhỏ

17 days ago via openTTTL

1cfb2ef thay đổi nhỏ

17 days ago via openTTTL

7d5c937 cập nhật llvm

28 days ago via openTTTL

b70bcba nâng cấp llvm, xóa ut

2 months ago via openTTTL

252aed2 thống nhất chain_load

3 months ago via openTTTL

7134935 cập nhật llvm

3 months ago via openTTTL

2b901a9 tttl4/crt0.hpp

3 months ago via openTTTL

543f537 khởi tạo heap với chain_load

3 months ago via openTTTL
1 / 4