~tuanhtrng/TTTLnux

TTTLnux /tiːtiːtiːɛlnʊks/ sớm-sẽ-là bản phân phối Linux (R) dựa trên Musl và LLVM

e74e898 lỗi cmake sử dụng ninja sau khi biên dịch

4 hours ago

77e5322 thêm gói ninja

4 hours ago

#TTTLnux-World

Thế giới 🌏 của TTTLnux.

TTTLnux sớm-sẽ-là bản phân phối Linux (R) dựa trên thư viện C Musl và bộ biên dịch LLVM. Với mong muốn hạn chế sử dụng các sản phẩm phần mềm GNU nên TTTLnux sẽ gần gũi với BSD hơn là GNU/Linux. TTTLnux được thiết kế với ba (03) cấp độ: world, moonbase, và universe.

TTTLnux-World là môi trường vận hành POSIX tối thiểu, chỉ đủ thực thi các chương trình C99Fortran77, chưa đủ khả năng biên dịch bản thân. Người dùng phổ thông được khuyến cáo sử dụng TTTLnux-Moonbase. Tùy biến TTTLnux-World đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu hơn.

Hiện tại thế giới 🌏 của TTTLnux còn sơ khai, và được triển khai trên WSL. Do đây chưa là bản phân phối chính thống nên dự án chưa có hướng dẫn cụ thể.

Kho mã nguồn này được chia làm hai nhánh: worldcurrent. World là kênh phân phối chính thống của TTTLnux-World, và sẽ được cập nhật sáu (06) tháng một lần sau khi được khai trương chính thức. Nhánh current thì hiện đại hơn với những tính năng mới mẽ mà vẫn đảm bảo được tính ổn định cao.

#Giấy phép BSD 3 điều khoản 🚫 phi hạt nhân 🚫

Copyright (C) 2023, TTTL LLC.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  • Neither the name of the TTTL LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL TTTL LLC BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

You acknowledge that this software is not designed or intended for use in the design, construction, operation or maintenance of any nuclear facility.