~vyivel/nyth

Nyth — data serialization format

~vyivel/libnyth git

Nyth implementation in C

~vyivel/nyth git

Nyth specification